خبر دارو | اخبار و اطلاعات دارو، درمان و تجهیزات بهداشتی و آرایشی 16 شهريور 1398 ساعت 10:20 http://www.khabardaroo.ir/news/670/ن-ا-ممکن-ع-قلانی-ب-وروکراسی-دولتی-تن-ظ-یم-ازار -------------------------------------------------- دکتر محسن پرورش عنوان : نــا ممکن عــقلانی بــوروکراسی دولتی و تنـــظـیم بـــازار -------------------------------------------------- متن : محسن پروش در مقاله ای که در اختیار خبردارو قرار داده است درمورد بروکراسی دولتی و تنظیم بازار معتقد است :مقـــدمهدر شرکت ها یا هر بنگاه اقتصادی، هدف نهایی تولید سود است. در نتیجه، سنجه ای مشخص و عینی برای اندازه گیری موفقیت یا شکست و کارآمدی عملیاتی وجود دارد. اما، در سازمان های بوروکراتیک دولتی سودآوری مادی هدف نیست (یا دست کم نباید باشد چون از دولت حقوق می گیرند). این سازمان ها برای اطمینان از اجرای ماٌموریت تعریف شده خود سنجه های متفاوتی دارند یعنی ساز و کار عملیاتی آنها بر پایه تولید مقررات و رویه ها و سپس پایش و نظارت بر اجرای آنها است به عبارت دیگر وضع مقررات و سپس، اندازه گیری میزان پیروی از مقررات وضع شده به معیار کارآمدی عملیاتی سازمان تبدیل می شود. همان گونه که شرکت ها با افزایش فروش و سود رشد می کنند سازمان های بوروکراتیک خودبه خود با افزایش و پیچیده تر کردن مقررات رشد می کنند. پس، دشوار نیست که بفهمیم به همین دلیل ذاتی، جهت رشد سازمان های بوروکراتیک با جهت رشد بازار و جامعه ای که پوشش می دهند کاملا یکسان نیست و اهداف مشترکی نیز ندارد. در اقتصاد، بوروکراسی را پاسخی به خلاء ناشی از تعریف نشدن سود و زیان می دانند. نبود معیار سود و زیان ریشه در ساختار سیاسی سازمان های بوروکراتیک دارد و رشد بوروکراسی نشانه حاکمیت سیاست بر اقتصاد یا به عبارت دیگر، ادامه یافتن ساز و کار سیاسی به درون بازار است. به قول Ludwig Mises مقصر فرد بوروکرات نیست بلکه سیستم سیاسی است ؛ پس، در تحلیل بوروکراسی اتهام متوجه دولت است نه افراد؛ مسئولین و کارکنان سازمان های بوروکراتیک تنها ابزار و عوامل اجرای قدرتی هستند که دولت به دست می آورد. هر چه دولت عملیاتی را که باید بخش خصوصی انجام بدهد بیشتر در دست خود بگیرد نیاز به ابزار بیشتری دارد . در نتیجه، تعداد بوروکرات های یک جامعه متناسب با حجم تصمیم هایی است که در اختیار دولت است.